Interling OÜ kaitseb oma klientide isikuandmeid. Lähtuvalt sellest on koostatud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist seoses Interling OÜ teenuste osutamisega klientidele. 

Klientide isikuandmete töötlemisel lähtub Interling OÜ kehtivatest siseriiklikest ja Euroopa Liidu õigusaktidest ning töötleb klientide isikuandmeid nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik teenuse osutamise eesmärgil.

Interling OÜ kogub ja kasutab kliendi isikuandmeid kliendile teenuse osutamiseks, kliendiga ühenduse võtmiseks, kliendile info edastamiseks ja muul viisil, mis on vajalik Interling OÜ teenuste osutamiseks.

Interling OÜ kliendi isikuandmete kogumine toimub kontaktandmete (muu hulgas ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber) esitamisel päringu tegemisel veebilehe kaudu, elektronposti või telefoni teel või muul viisil. 

Interling OÜ veebilehte (www.interling.eu) kasutama asudes nõustub klient isikustamata andmete kogumisega. Interling OÜ teenuste kasutamiseks oma isikuandmeid Interling OÜ-le veebilehe kaudu edastamisel annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks märke tegemisega lahtrisse „Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega“.

Interling OÜ ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud juhul, kui andmete esitamise kohustus tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Interling OÜ rakendab kliendi isikuandmete kaitsmiseks nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui ka infotehnoloogilisi turvameetmeid. Interling OÜ kliendi isikuandmeid töötlevad ainult selleks õigustatud isikud.

Kui Interling OÜ on esindatud kolmanda poole pakutavates teenustes, kehtivad nende kohta vastavate teenusepakkujate privaatsustingimused.

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest Interling OÜ-d e-posti teel.

Interling OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik lähtuvalt isikuandmete kogumise eesmärgist või on vajalik kehtiva õiguse alusel. 

Interling OÜ jätab endale õiguse vajadusel käesolevaid privaatsustingimusi muuta, millest teavitab Interling OÜ veebilehel (www.interling.eu).

Kui kliendil tekkib küsimusi või muresid seoses meie privaatsustingimuste või andmetöötlusega, võib ta võtta meiega ühendust e-posti teel.